(BC08) Bồi dưỡng pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập

Hoàng Bích Hạnh · 18/10/2019

Giới thiệu về Kinh doanh bao gồm phạm vi và trình tự của hầu hết các khóa học kinh doanh nhập môn. Cuốn sách cung cấp các giải thích chi tiết trong bối cảnh của các chủ đề cốt lõi như sự hài lòng của khách hàng, đạo đức, tinh thần kinh doanh, kinh doanh toàn cầu và quản lý sự thay đổi. Giới thiệu về Doanh nghiệp bao gồm hàng trăm ví dụ kinh doanh hiện tại từ nhiều ngành và vị trí địa lý, có nhiều cá nhân khác nhau. Kết quả là một cách tiếp cận cân bằng đối với lý thuyết và ứng dụng của các khái niệm kinh doanh, chú ý đến kiến thức và kỹ năng cần thiết cho sự thành công của sinh viên trong khóa học này và hơn thế nữa.

About Instructor

Not Enrolled
USD 1.000

khóa học Includes

  • 3 Bài học
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration