(BD02) Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về CNTT TT cho các giám đốc sở

Tất cả chúng ta thuộc nhiều nhóm; bạn là thành viên của lớp xã hội học và bạn là thành viên của gia đình bạn; bạn có thể thuộc về một đảng chính trị, đội thể thao hoặc đám đông đang xem một sự kiện thể thao; bạn là công dân của đất nước mình và bạn là một phần của thế hệ. Bạn có thể có một vai trò hơi khác trong mỗi nhóm và cảm thấy khác nhau trong mỗi nhóm.

Các nhóm khác nhau về quy mô và thủ tục, cũng như mức độ gắn bó giữa các thành viên trong nhóm và những thứ khác. Trong một nhóm lớn, các nhóm nhỏ hơn có thể tồn tại và mỗi nhóm có thể hành xử khác nhau.

Ví dụ, tại một buổi hòa nhạc rock, một số có thể thích hát theo, những người khác thích ngồi và quan sát, trong khi những người khác có thể tham gia vào hố mosh hoặc thử lướt sóng theo đám đông. Tại sao chúng ta cảm thấy và hành động khác nhau trong các loại tình huống xã hội khác nhau? Tại sao những người trong một nhóm có thể biểu hiện những hành vi khác nhau trong cùng một tình huống? Tại sao những người có hành động tương tự lại không cảm thấy được kết nối với những người khác có cùng hành vi? Đây là một số câu hỏi mà các nhà xã hội học đặt ra khi họ nghiên cứu về con người và xã hội.

Groups vary in their sizes and formalities, as well as in the levels of attachment between group members, among other things. Within a large group, smaller groups may exist, and each group may behave differently.

About Instructor

Not Enrolled
USD 1.000

khóa học Includes

  • 4 Bài học
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration