(BB04) Bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo cấp vụ và tương đương

Chu Thị Thắm · 15/11/2020

Mục đích khóa học:

  • Trang bị và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương
  • Góp phần xây dựng đôi ngũ cán bô lãnh đạo có phảm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng nhiệm vụ tham mưu, quản lý và điều hành.

Học viên sau khóa học sẽ nhận được

  • Các kiến thức chung về quản lý
  • Kỹ năng lãnh đao, quản lý
  • Kinh nghiêm ở đại điểm thực hành

Nội dung khóa học

Câu hỏi ôn tập ở đây

About Instructor

Chu Thị Thắm

6 Khóa học

Not Enrolled
USD 2.000.000

khóa học Includes

  • 2 Bài học
  • 2 Bài kiểm tra
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration