(BB02) Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về báo chí

Chưa có thời điểm nào mà sự hiểu biết về khoa học lại quan trọng đối với hạnh phúc của mỗi cá nhân và quốc gia hơn thời điểm hiện tại. Mặc dù vật lý có thể là một môn học hấp dẫn, nhưng một số khái niệm mà nó trình bày không phải lúc nào cũng dễ hiểu nhất đối với học sinh hoặc đối với giáo viên để truyền đạt cho lớp học của họ. Đó là nơi web có thể đến để giải cứu. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy danh sách một số video tuyệt vời thể hiện rõ ràng các ý tưởng chính của vật lý cho người mới bắt đầu, cũng như cung cấp thông tin chi tiết về các chủ đề phức tạp hơn cho những người quen thuộc hơn với chủ đề này, như sinh viên ngành kỹ thuật.

khóa học Content

About Instructor

Not Enrolled

khóa học Includes

  • 2 Bài học
  • khóa học Certificate
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration