Giảm giá!

(BA01) Khóa học bồi dưỡng ngạch chuyên viên

2.000 

Khóa học cung cấp kiến thức cho cán bộ ngạch chuyên viên, bao gồm kiến thức chung và kỹ năng cơ bản.

Tài liệu  khóa học được chuẩn bị bởi các giáo sư, tiến sỹ, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính.